Om Anders
Prisbelönta böcker
Kunder
Framgångens fem förutsättningar

Tydliga mål som är gemensamma och accepterade
Alla vet vad som ska åstadkommas på alla nivåer - på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Alla vill främja att målen nås. Målen är tydliga, tidsatta, utmanande, mätbara och realistiska.

Främjande ledarskap
Ledaren ser som sin huvuduppgift att främja att medarbetare och organisation når överenskomna mål. Ledaren säkerställer att alla har nödvändiga resurser och befogenheter för att kunna nå överenskomna mål. Ledaren kan alltid själv se – och har förmåga att få andra att upptäcka – hur det ska se ut när det är som bäst. Ledaren börjar varje process med frågan ”Hur ska det se ut när det är som bäst?” Ledaren följer alltid upp, men kontrollerar sällan.

Ledande medarbetarskap
Varje medarbetare tar fullt ansvar för sitt bidrag till
att medarbetare och organisation når överens-komna mål. Varje medarbetare kan alltid tala om hur det ska se ut när det är som bäst.

Främjande kommunikation
Kommunikationens uppgift är att främja att organisation, grupper och individer når överens-komna mål. Organisationen har en kommunikativ kultur, det vill säga alla frågor ställs och alla frågor besvaras. Alla har tillgång till relevant information för att på bästa sätt kunna nå sina mål. En kontinuerlig dialog utvecklar den kollektiva intelligensen, det kollektiva medvetandet och skapar förutsättningar för motivation och delaktighet.

Allas delaktighet
Alla medarbetare svarar ”Ja” på frågan ”Känner du dig delaktig?”